Thane Municipal Corporation
निवडून आलेले सदस्य
निवडून आलेले सदस्य
अ. क्र. प्र. क्र. नगरसेवक निवास स्थान दूरध्वनी नं.
१. १अ श्रीमती जोशी साधना राजेंद्र ३२, जोशी निवास, ठामपा शाळेजवळ, कासारवडवली, ठाणे ४००६१२ +९१-९९३०९९९१७८
२. १ब श्रीमती घरत नम्रता रवी वाघबीळ गाव, राधा आई निवास, घोडबंदर रोड, ठाणे ४००६१५ +९१-७९०००५४३७१
३. १क श्री. मणेरा नरेश रतन ७०३-७०४ बुक हिल, हिरानंदानी इस्टेट, कावेसर, ठाणे ४००६०७ +९१-९९३०९९८००७
४. १ड श्री. ओवाळेकर सिद्धार्थ दिलीप ओवाळेकर हाउस, हनुमान मंदिर समोर, ओवळा जी.बी. रोड, ठाणे ४००६१५ +९१-७८६६९९९९९९
५. २अ श्रीमती चौधरी कमल रमेश संजय चौधरी निवास, हनुमान मंदिर जवळ, पातलीपाडा, कावेसर, ठाणे ४००६०७ +९१-९८३३६५९४१७
६. २ब श्रीमती पाटील कविता सुरेश भाग्यसंख्या बंगलो, स्वस्तिक एन्क्लेवच्या पुढे, ब्रम्हांड ४००६०७ +९१-९८१९६६७००६
७. २क श्रीमती मणेरा अर्चना किरण विजय विलास, रो हाउस नं.५, घोडबंदर रोड, ठाणे ४००६१५ +९१-७७७७०७५५६६
८. २ड श्री. डुंबरे मनोहर जयसिंग १७०२, ब्रूकहिल, हिरानंदानी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे ४००६०७ +९१-९२२१३२९८७२
९. ३अ श्रीमती भगत पद्मा यशवंत सुनंदा निवास, भागात कंपाउंड, मनोरमानगर, ठाणे 400607 +९१-९२२१३२९८७२
१०. ३ब श्री. पावशे मधुकर रामचंद्र घर नं.४१ कोलशेत वरचा गाव, पो. सॅण्डोज बाग, ठाणे ४००६०७ +९१-९१६७८२७१११
+९१-९८१९१२७१११
११. ३क श्रीमती शिंदे मीनाक्षी राजेंद्र भाऊ निवास, क्रांती जिमजवळ, चितळसर, मानपाडा, ठाणे ४००६०७ +९१-९९६७६०००१७
+९१-८२८६१८८८८८
१२. ३ड श्री. भोईर भूषण देवराम जानकी निवास, जलाराम बाप्पा मंदिरा समोर, बाळकुम पाडा नं.३ ठाणे ४००६०७ +९१-९८२१२२०४३१
१३. ४अ श्री. मोकाशी मुकेश मधुकर २ बी १५०४ सिद्धांचाल फेज ६ पोखरण रोड नं.२ ठाणे ४००६१० +९१-९८२१८७७३६४
१४. ४ब श्रीमती आंब्रे स्नेह रमेश ए-२०३ दुसरा मजला, कॉसमॉस हेरिटेज संस्कृती टिकुजीनीवाडी, ठाणे ४००६१० +९१-८६९२९९७२७२
१५. ४क श्रीमती सिंह आशादेवी शेरबहादुर सुरेश निवास, नंदेश्वर मंदिराजवळ, नळपाडा, कापूरबावडी, ठाणे ४००६१० +९१-९८२०२९६८३०
१६. ४ड श्री. पांडे संजय श्रीनाथ बंगलो ए-७५ श्रीरंग सोसायटी, ठाणे ४००६०१ +९१-९३२२७५७१८५
१७. ५अ श्री. सुरकर नरेंद्र सोमनाथ सुरकर निवास, कोकणीपाडा, पोखरण रोड नं.२ ठाणे ४००६१० +९१-९७७३४५७७७७
१८. ५ब श्रीमती डेविड जयश्री जेरी ५०३, नॉर्थ साईड बिल्डिंग, हिरानंदानी मेडोज, ठाणे ४००६१० +९१-९७६९०३१९०३
१९. ५क श्रीमती बैरीशेट्टी रागिणी भास्कर बी-११०३-०४ मानसरोवर बिल्डिंग, निळकंठ हाईट्स, पोखरण ठाणे ४००६१० +९१-९८६७३६६८७०
२०. ५ड श्रीमती सरनाईक परिषा प्रताप ८०३-८०४ स्टेप्स, वसंत लॉंन्स, माजिवडे ठाणे ४००६०६ +९१-९५९४११८८८९
+९१-२२-२५४२७२१७
२१. ६अ श्रीमती घोगरे वनिता संदिप गीता अपार्टमेंट, रूम नं.१ डवलेनगर, नाकोडा अपार्टमेंटजवळ, ठाणे +९१-९८१९२०४७५०
२२. ६ब श्री. ठाकूर दिगंबर वामन ४०३-४०४ हिल व्ह्यू अपार्टमेंट, लोकमान्यनगर, पाडा नं.३ ठाणे ४००६०६ +९१-९६१९१४२८४१
२३. ६क श्रीमती जाधवर राधाबाई सुभाष जाधवर निवास, संतोष पाटील ग्राउंड, चैतीनगर, ठाणे ४००६०६ +९१-9967640644
+९१-९९६९४४८२२२
२४. ६ड श्री. जगदाळे हनुमंत ज्ञानु ९१० तमन्ना सह. गृहनिर्माण संस्था, यशोधन बसस्टॉप जवळ, लोकमान्यनगर, ठाणे +९१-९८६९२११६१६
२५. ७अ श्रीमती भोईर विमल अर्जुन श्री सिद्धिविनायक को.ऑ.हौ.सो. बैठी चाळ नं.८/५९ ठाणे ४००६०६ +९१-९३२२२४९१८७
+९१-९५९४९९१९०८
२६. ७ब श्रीमती पाटील कल्पना हरिश्चंद्र कृष्णा निवास, ४ थामजला, कोलशेत, तरीच पाडा ठाणे ४००६०७ +९१-९९२०१४९९२०
२७. ७क श्रीमती राधिका राजेंद्र फाटक १८०५/ बी विंग, वसंता, दोस्तीविहार, वर्तकनगर, ठाणे ४००६०६ +९१-९९८७७०६६२६
२८. ७ड श्री. चव्हाण विक्रांत भिमसेन ए-१४/५०३,५०४ हॅप्पी व्हॅली होम, टिकुजीनीवाडी रोड, मानपाडा, ठाणे ४००६१० +९१-९८२०४७९५४९
२९. ८अ श्रीमती भोईर देवराम लक्ष्मण जानकी निवास, जलाराम बाप्पा मंदिरासमोर, बाळकुम पाडा नं.३ ठाणे ४००६०७ +९१-९३२०४५४४४५
३०. ८ब श्रीमती भोईर उषा संजय जानकी निवास, जलाराम बाप्पा मंदिरासमोर, बाळकुम पाडा नं.३ ठाणे ४००६०७ +९१-९३२१०७६७७७
३१. ८क श्रीमती पाटील निशा रविंद्र माणिक पाटील हाउस, भारतमाता मैदानाजवळ, माजिवडा ठाणे ४००६०१ +९१-७७३८३०३७११
३२. ८ड श्री. भोईर संजय देवराम जानकी निवास, जलाराम बाप्पा मंदिरासमोर, बाळकुम पाडा नं.३ ठाणे ४००६०७ +९१-९३२४८३८७७७
+९१-८४२५८७७७७७
३३. ९अ श्री. कांबळे गणेश मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा चाळ रूम नं.१४००, महात्मा फुले नगर, ४००६०५ +९१-७५०६०६३०७८
३४. ९ब अॅड. अनिता सुनील गौरी रो हाउस नं.१ कृष्णाई अपार्टमेंट, रघुकुल ४००६०५ +९१-९८७०४२८४०४
+९१-९८२११३२३५४
३५. ९क श्रीमती लासे विजया मनोज श्री साईधाम, तळमजला हिरादेवी मंदिराजवळ, खारीगांव ४००६०५ +९१-९९६७०२९९९९
+९१-९८९२६८९९९९
३६ ९ड श्री. पाटील उमेश काशिनाथ ३०२, पाटील निवास, पाखाडी, खारीगांव कळवा प ४००६०५ +९१-९८२०६३५०७७
+९१-९०२२४२५९९९
३७. १०अ श्री. मुल्ला नजीब सुलेमान मुल्ला हाउस, डॉ. अन्सारी रोड २ री राबोडी, ठाणे ४००६०१ +९१-९८२१०१८५१८
३८. १०ब श्रीमती शिंदे अंकिता अनिल १/११ साईप्रसाद, गणेश सिद्धी राबोडी, ठाणे ४००६०१ +९१-९८३३४३०००१
३९. १०क श्रीमती खान वहीदा मुस्तफा १/२० जुलेखा मंजिल, शिवाजी नगर, ठाणे ४००६०१ +९१-९८२०५७८३०६
+९१-९९३०९९०९६६
४०. १०ड श्री देसाई सुहास सुर्यकांत मातृछाया तोडकरवडा, हनुमान मंदिराजवळ, २ रा आर, ठाणे ४००६०१ +९१-९९८७२२२२२७
४१. ११अ श्रीमती गावंड दिपा प्रशांत १०४, निलकंठ दर्शन, गावंड बाग रुणवाल नगर जवळ, ठाणे ४००६०१ +९१-९३२४०७४०८०
४२. ११ब श्रीमती पाटील नंदा कृष्णा ए २-१०३/१०४ गोल्डन पार्क, जुना आग्रा रोड गोकुळनगर ठाणे ४००६०१ +९१-९९६९६५३१००
+९१-९००४५५५५७८
४३. ११क श्री. पाटील कृष्णा दादू ए २-१०३/१०४ गोल्डन पार्क, जुना आग्रा रोड गोकुळनगर ठाणे ४००६०१ +९१-९८२१०८४९४९
४४. ११ड श्री. पाटणकर मिलींद जाधव बिल्डिंग नं. ४२ फ्लॅट नं. २२, वृंदावन सोसायटी, ठाणे ४००६०१ +९१९८२०३२४७८३
+९१-९८३३३२२९९८
४५. १२अ श्री. पवार नारायण शंकर २४/४ कॉसमिक एस. इ. एस. हायस्कूलच्या विरुद्ध ठाणे. +९१-९३२३८१९९६३
४६. १२ब श्रीमाती विचारे नंदिनी राजन १०३/बी, डी अल्मेडा अपार्टमेंट, चरई ठाणे ४००६०१ +९१-९८१९९९५७५१
+९१-९८२१०८४९४९
४७. १२क श्रीमती मोरे रुचिता राजेश ए १२ पुर्णिमा अपार्टमेंट, गांवदेवी पाचपाखाडी, ठाणे +९१-९७०२४५३४५०
+९१-९८६७७८८१६५
४८. १२ड श्री. राउळ अशोक राजाराम ५ बी/११ परेरानगर को.ऑ.हौ.सो. राजाराम विष्णु राऊळ, ठाणे +९१-९८२०६४७३०१
४९. १३अ श्री. वैती अशोक बारकू १०३, सलोम डी बिल्डिंग, श्री सिद्धिविनायक चौक, ठाणे ९१-९९६७२२२२२१
९१-२२-२५८३७५८६
५०. १३ब श्रीमती कणसे निर्मला शरद कणसे निवास, दत्तमंदिरच्या बाजूला, रामचंद्रनगर नं. २ ठाणे +९१-९८९२९५१४०१
+९१-९८९२९८३२०३
५१. १३क श्रीमती बोरीटकर प्रभा अशोक सी ३०१, जीवन प्रकाश सोसायटी, हायवे रोड, ठाणे ४००६०४ +९१-९२२३४००३४०
५२. १३ब श्री. वडवले संतोष वसंत चाळ नं. १२ रुम नं. २ ओमकार चाळ, संत ज्ञानेश्वर नगर ठाणे ४००६०४ +९१-९९६९४३३७०१
५३. १४अ श्री. सरनाईक पुर्वेश प्रताप ८०३/८०४ स्टेप्स वसंत लॉंन्स, ठाणे ४००६०६ +९१-९८३३५०५०००
५४. १४ब श्रीमती डोंगरे आशा संदीप १/५ प्रथमेश छाया अपार्टमेंट यशोधननगर बसस्टॉप ठाणे +९१-९९८७०६०८९६
५५. १४क श्रीमती चिंदरकर कांचन विजय ९०१, साई सुमंगल हौ. सो. सावरकरनगर, ठाणे ४००६०६ +९१-९८१९८८१३९२
+९१-९८३३५५८८०१
५६. १४ड श्री. बारटक्के दिलीप चंद्रकांत - -
५७. १५अ श्रीमती सुवर्णा विलास कांबळे - -
५८. १५ब श्री. भोईर एकनाथ अनंत - -
५९. १५क श्रीमती केवलादेवी रामनयन यादव - -
६०. १५ड श्री. विलास चंदू कांबळे - -
६१. १६अ श्रीमती मनिषा सचिन कांबळे - -
६२. १६ब श्रीमती शिल्पा जितेंद्र वाघ - -
६३. १६क श्री. गुरुमुखसिंग स्यान - -
६४. १६ड श्री. माणिक बाबु पाटील - -
६५. १७अ श्रीमती भोईर एकता एकनाथ
६६. १७ब श्रीमती संध्या सुनिल मोरे - -
६७. १७क श्री. प्रकाश संभाजी शिंदे - -
६८. १७ड श्री. जानकर योगेश तातोबा - -
६९. १८अ श्री. वेतकर दिपक विजय - -
७०. १८ब श्रीमती फाटक जयश्री रविंद्र - -
७१. १८क श्रीमती मोरे सुखदा संजय - -
७२. १८ड श्री. रेपाळे राम पांडुरंग - -
७३. १९अ श्रीमती संख्ये मिनल मुकुंद - -
७४. १९ब श्रीमती फाटक नम्रता राजेंद्र - -
७५. १९क श्री. रेपाळे विकास कृष्णा - -
७६. १९ड श्री. म्हस्के नरेश गणपत - -
७७. २०अ श्रीमती पाटील मालती रमाकांत - -
७८. २०ब श्रीमती शर्मिला रोहित गायकवाड (पिंपळोलकर) - -
७९. २०क श्रीमती पमनानी नम्रता हेमंत - -
८०. २०ड श्री. भरत अभिमन्यु चव्हाण - -
८१. २१अ श्री. वाघुले संजय संतू - -
८२. २१ब श्रीमती मढवी प्रतिभा राजेश -
८३. २१क. श्रीमती पेंडसे मृणाल अरविंद - -
८४. २१ड श्री. जोशी सुनेश रामचंद्र -
८६. २२अ श्री. हंडोरे सुनील भिमराव - -
८७. २२ब श्रीमती कोळी नम्रता जयेंद - -
८७. २२क श्रीमती कदम पल्लवी पवन - -
८८. २२ड श्री. कोकाटे सुधीर विष्णू - -
८९. २३अ श्री. मिलींद भारत पाटील - -
९०. २३ब श्रीमती अपर्णा मिलींद साळवी - -
९१. २३क श्रीमती केणी प्रमिला मुकुंद - -
९२. २३ड श्री. केणी मुकुंद बाळू - -
९३. २४अ श्रीमती गायकवाड आरती वामन - -
९४. २४ब कु. पाटील प्रियांका अविनाश - -
९५. २४क - -
९६. २४ड श्रीमती पूजा संदीप करसुळे(गवारी) - -
९७. २५अ श्री. महेश गजानन साळवी - -
९८. २५ब श्री. कळंबे मंगल चंद्रकांत - -
९९. २५क श्रीमती मोरे वर्ष अरविंद/td> - -
१००. २५ड श्री. बर्डे प्रकाश इंद्रदास - -
१०१. २६अ श्रीमती किणेअनिता राजन - -
१०२. २६ब श्रीमती भागात दिपाली मोतीराम - -
१०३. २६क श्री. कुरैशी यासीन अय्युब - -
१०४. २६ड> श्री. भगत विश्वनाथ रामदास - -
१०५. २७अ श्री. शैलेश मनोहर पाटील - -
१०६. २७ब श्रीमती अंकिता विजय पाटील - -
१07. २७क श्रीमती भागात दिपाली उमेश - -
१०८. २७ड श्री. अमर ब्रम्हा पाटील - -
१०९. २८अ श्री. जाधव दिपक नामदेव - -
११०. २८ब श्रीमती दर्शना चरणदास म्हात्रे - -
१११. २८क श्रीमती मुंडे सुनिता गणेश - -
११२. २८ड श्री. मढवी रमाकांत दशरथ - -
११३. २९अ श्री. बाबाजी बलराम पाटील - -
११४. २९ब श्रीमती सुरमे नादिरा यासीन - -
११५. २९क श्रीमती पाटील सुलोचना हिरा - -
११६. ३०अ श्रीमती हसीना अब्दुल अजीज (बाटा) - -
११७. ३०ब श्रीमती नाईक हफीजा नसरुद्दीन - -
११८. ३०क श्री. जाफर नोमानी - -
११९. ३०ड श्री. डोंगरे सिराज अहमद मोहम्मद अली - -
१२०. ३१अ श्रीमती. सातपुते सुनिता पांडुरंग - -
१२१. ३१ब श्रीमती गोटे रुपाली चंदन - -
१२२. 31C श्री. किणे राजन नारायण - -
१२३. ३१ड श्री. किणे मोरेश्वर नारायण - -
१२४. ३२अ श्रीमती फरजाना शाकीर शेख - -
१२५. ३२ब श्रीमती आशरीन इब्राहिम राउत - -
१२६. ३२क श्री. अशरफ ऊशानू पठाण - -
१२७. ३२ड श्री. मेराज नइम खान - -
१२८. ३३अ श्रीमती साजीया परवीनसर्फराज अन्सारी - -
१२९. ३३ब शेख हाजरा कामरूल/td> - -
१३०. ३३क श्रीमती जमीला नासीर खान - -
१३१. ३३ड श्री. आजमी शह आलम शाहिद/td> - -

समितीचे नांव कार्यालयाचा दूरध्वनी नं. समितीचे नांव कार्यालयाचा दूरध्वनी नं.
स्थायी समिती +९१-२२-२५३३१२५२ वाहतूक समिती +९१-२२-२५८१२७५८
वृक्ष प्राधिकरण समिती शिक्षण समिती +९१-२२-२५३३२६८३
पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा +९१-२२-२५३९७८४० क्रिडा,सांस्कृतीक कार्यक्रम +९१-२२-२५३०६२२१
आरोग्य व औषध समिती +९१-२२-२५३०६२२० झोपडपट्टी पूनर्विकास समिती +९१-२२-२५३०६२२१
बालकल्याण व महिला समिती +९१-२२-२५३०६२१७
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2017 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by