Thane Municipal Corporation
प्रशासकीय विभाग
प्रशासकीय विभाग
उथळसर प्रभाग समिती
पत्ता : उथळसर प्रभाग समिती, उथळसर नाका, शाळा नं. ७ च्या पुढे, ठाणे.
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४७३५६८ / ४१ / फॅक्स नं. २५४७३५७४
१. झुंजार परदेशी सहाय्यक आयुक्त +९१-९१६७३३५५७७
२. काशिनाथ गावित कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९८९२१८३५२९
३. हनुमंत यमेलवाड कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५९६
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. संजय शिंदे. कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९८१९४८११५५ / +९१-९९३९२०१५२३
६. सुनिल तम्मडवार उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४०
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
कोपरी प्रभाग समिती
पत्ता :दौलत नगर, कोपरी कॉम्पलेक्स, ठाणे.(प).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५३२५२४४ / +९१-२२-२५३२५५५८ / ९१-२२-२५५२५१६६ / फॅक्स नं. २५३२५८९६
१. श्रीमती अनुराधा बाबर सहाय्यक आयुक्त +९१-७३८७६६०३३५
२. - कार्यालयीन अधीक्षक -
३. अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९६१९७८१४५७ / +९१-९८१९१६७८०६
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
६. विजय महाजन उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३९
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
नौपाडा प्रभाग समिती
पत्ता : नौपाडा प्रभाग समिती, शाहू मार्केट, नौपाडा पोलिस स्टेशन जवळ, ठाणे. (प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४०३३६५ / +९१-२२-५३३४४७४ / फॅक्स नं. २५४०८२६०
१. मारुती गायकवाड सहाय्यक आयुक्त +९१-९७६७४४२४२४
२. - कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८८७९९७९६५४
महेश बहिरम कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम)(अति.कार्यभार) +९१-९८१९६३३०७२ / +९१-९८२०६३३०७२
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. विनोद गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१३८२५१०१६
६. सौ. माधुरी अंबाजी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९६९१२९९
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
वागळे प्रभाग समिती
पत्ता : मेन रोड , ऑटोमॅटिक कंपनी जवळ, रायलादेवी तालावाच्यापुढे, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८०५१७४ / +९१-२२-५८२६०८९१ / फॅक्स नं. २५८२६८६३
१. प्रदिप मकेश्वर सहाय्यक आयुक्त +९१-९६१९४७६७६१
२. सुरेश रजपूत कार्यालयीन अधीक्षक +91-9867727260
३. अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९६१९७८१४५७ / +९१-९८१९१६७८०६
४. सुनील भोईर कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८५
५. सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
६. श्याम कसबे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५११
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
रायलादेवी प्रभाग समिती
पत्ता : रायलादेवी प्रभाग समिती, ऑटोमॅटिक कंपनी जवळ.
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८०५१७३ / +९१-२२-५८००५५७ / फॅक्स नं. २५८२६६२
१. श्रीमती अनुराधा बाबर (अति.कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९८२१६५३३३४/+९१-७३८७६६०३३५
२. - कार्यालयीन अधीक्षक -
३. प्रकाश खडतरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९७६९००७६५५
४. अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८१९१६७८०६
सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
६. श्रीराम माळगांवकर उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३४
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
वर्तक नगर प्रभाग समिती
पत्ता : कोरस रोड, वेदांत कॉम्प्लेक्स, वर्तक नगर, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८८५८०१ / ९५ / फॅक्स नं. २५८८५००७
१. श्रीमती चारुशीला पंडीत सहाय्यक आयुक्त +९१-९१६७००५००५
२. प्रकाश इशी कार्यालयीन अधीक्षक -
३. नितीन पवार कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५८९
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
५. संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
६. गमन खिल्लारे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३६
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती
पत्ता : कापूरबावडी जंक्शन, फायर ब्रिगेडजवळ, रेवाळे तालावाच्यापुढे, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. - +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४१३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
१. चारुशीला पंडीत (अति. कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९१६७००५००५
२. - कार्यालयीन अधीक्षक -
३. प्रशांत फाटक कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) -
४. रविन्द्र शिंदे कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) -
५. संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
६. दीपक अहिरे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३०
७. केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९८३३३२२९७३
कळवा प्रभाग समिती
पत्ता : मनिषा नगर, गेट नं. १ , कळवा तरण तलावाजवळ, ठाणे(प.).
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४११३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
१. विजयकुमार जाधव (अति. कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९९८७२३६५७७
२. विजय जोशी कार्यालयीन अधीक्षक -
३. अरविंद इताडकर कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५७७
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-७७३८३४४१७७
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. वसंत पाटील उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५२९
७. केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९९३००९४७३८
मुंब्रा प्रभाग समिती
पत्ता : १ ला मजला, नवीन सहयोग शॉपिंग सेंटर, मुंब्रा.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४६२०९२ / +९१-२२-२५४६२०१८ / +९१-२२-२५४६२५४६ / फॅक्स नं. २५४६२०९२
१. शंकर पाटोळे सहाय्यक आयुक्त (मुंब्रा प्रभाग) +९१-९९६९२०१६६०
१(i) विजयकुमार जाधव सहाय्यक आयुक्त (दिवा उपप्रभाग) +९१-९९८७२३६५७७
२. सुनील मोरे कार्यालयीन अधीक्षक
३. धनंजय गोसावी कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९८७०६६१५९२
४. दिलीप शिलवंत कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८६७१७०२५०
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. एन. एम. काझी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९८९२०६५३४६
७. सुनील मोरे उद्यान तपासनीस
लोकमान्यनगर- सावरकरनगर प्रभाग समिती
पत्ता - सावरकर नगर.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५८०४८९० / +९१-२२-२५८०४४९७
1. अनघा पगारे सहाय्यक आयुक्त +९१-९७६९३७२२७५
2. - कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९७६९३७२२७५
3. प्रदीप घाडगे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) -
4. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
5. संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
6. जयंत पटनाईक उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४५ / +९१-७७१५८३३१५८
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2017 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by