Thane Municipal Corporation
प्रशासकीय विभाग
प्रशासकीय विभाग
उथळसर प्रभाग समिती
पत्ता : उथळसर प्रभाग समिती, उथळसर नाका, शाळा नं. ७ च्या पुढे, ठाणे.
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४७३५६८ / ४१ / फॅक्स नं. २५४७३५७४
- सहाय्यक आयुक्त -
काशिनाथ गावित कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९८९२१८३५२९
हनुमंत यमेलवाड कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५९६
विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
संजय शिंदे. कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९८१९४८११५५ / +९१-९९३९२०१५२३
सुनिल तम्मडवार उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४०
कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
कोपरी प्रभाग समिती
पत्ता :दौलत नगर, कोपरी कॉम्पलेक्स, ठाणे.(प).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५३२५२४४ / +९१-२२-२५३२५५५८ / ९१-२२-२५५२५१६६ / फॅक्स नं. २५३२५८९६
मदन सोंडे (अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९९६९२०१७८९
शाम कारभारी होळकर कार्यालयीन अधीक्षक -
अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९६१९७८१४५७ / +९१-९८१९१६७८०६
विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
विजय महाजन उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३९
दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
नौपाडा प्रभाग समिती
पत्ता : नौपाडा प्रभाग समिती, शाहू मार्केट, नौपाडा पोलिस स्टेशन जवळ, ठाणे. (प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४०३३६५ / +९१-२२-५३३४४७४ / फॅक्स नं. २५४०८२६०
मदन सोंडे (अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९९६९२०१७८९
सौ. सस्मिता फणसे कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८८७९९७९६५४
हतीमअली हकीमउद्दीन कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९८१९६३३०७२ / +९१-९८२०६३३०७२
संजय नार्वेकर कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८२१२५०८३५
विनोद गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१३८२५१०१६
सौ. माधुरी अंबाजी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९६९१२९९
कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
वागळे प्रभाग समिती
पत्ता : मेन रोड , ऑटोमॅटिक कंपनी जवळ, रायलादेवी तालावाच्यापुढे, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८०५१७४ / +९१-२२-५८२६०८९१ / फॅक्स नं. २५८२६८६३
सुधीर गायकवाड कार्यकारी अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार) -
दत्तात्रय देवरे कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८२८६७२०२३९
अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९६१९७८१४५७ / +९१-९८१९१६७८०६
सुनील भोईर कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८५
सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
श्याम कसबे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५११
दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
रायलादेवी प्रभाग समिती
पत्ता : रायलादेवी प्रभाग समिती, ऑटोमॅटिक कंपनी जवळ.
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८०५१७३ / +९१-२२-५८००५५७ / फॅक्स नं. २५८२६६२
सस्मिता फणसे सहाय्यक आयुक्त +९१-८८७९९७९६५४
दत्तात्रय देवरे कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८२८६७२०२३९
प्रकाश खडतरे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९७६९००७६५५
अर्जुन अहिरे कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८१९१६७८०६
सौ. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
श्रीराम माळगांवकर उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३४
दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
वर्तक नगर प्रभाग समिती
पत्ता : कोरस रोड, वेदांत कॉम्प्लेक्स, वर्तक नगर, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८८५८०१ / ९५ / फॅक्स नं. २५८८५००७
संजय गो. शिंदे सहाय्यक आयुक्त -
प्रकाश इशी कार्यालयीन अधीक्षक -
नितीन पवार कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५८९
संजय सहस्त्रबुद्धे कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
गमन खिल्लारे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३६
कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
माजिवडा प्रभाग समिती
पत्ता : कापूरबावडी जंक्शन, फायर ब्रिगेडजवळ, रेवाळे तालावाच्यापुढे, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. - +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४१३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
मारुती गायकवाड सहाय्यक आयुक्त +९१-९७६७४४२४२४
झुंजार परदेशी कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९१६७३३५५७७
प्रशांत खडतरे (अतिरिक्त कार्यभार) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९७६६१३५६११
मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
दीपक अहिरे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३०
केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९८३३३२२९७३
कळवा प्रभाग समिती
पत्ता : मनिषा नगर, गेट नं. १ , कळवा तरण तलावाजवळ, ठाणे(प.).
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४११३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
श्रीमती. चारुशिला पंडित सहाय्यक आयुक्त -
पांडुरंग शिंगवा कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८१०८२४४५००
अरविंद इताडकर कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५७७
मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-७७३८३४४१७७
विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
वसंत पाटील उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५२९
केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९९३००९४७३८
मुंब्रा प्रभाग समिती
पत्ता : १ ला मजला, नवीन सहयोग शॉपिंग सेंटर, मुंब्रा.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४६२०९२ / +९१-२२-२५४६२०१८ / +९१-२२-२५४६२५४६ / फॅक्स नं. २५४६२०९२
शंकर पाटोळे सहाय्यक आयुक्त +९१-९९६९२०१६६०
सुरेश रजपूत कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९८६७७२७२६०
धनंजय गोसावी कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९८७०६६१५९२
मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-७७३८३४४१७७
विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
एन. एम. काझी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९८९२०६५३४६
केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९९३००९४७३८
लोकमान्यनगर- सावरकरनगर प्रभाग समिती
पत्ता - सावरकर नगर.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५८०४८९० / +९१-२२-२५८०४४९७
1 संजय गो. शिंदे (अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९९६९००७६३४
2 अनघा पगारे कार्यालयीन अधीक्षक -
3 सुनील पाटील कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९६१९९११०८९
4 संजय सहस्रबुद्धे कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१५४९
5 संजय शिंदे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९६९२०१५२३
6 जयंत पटनाईक उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४५ / +९१-७७१५८३३१५८
दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department