Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
मालमत्ता करवसुली विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप आयुक्त - कर)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३६१७६८, +९१-      विस्तार क्रं. - ११२/११३
ई-मेल dmctax@thanecity.gov.in, dmc3@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
आणखी माहिती :
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2020 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department