Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन विभाग
विभाग प्रमुख श्री. अशोक बुरपल्ले (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३३१५९०, +९१-९७७३१९५५५४      विस्तार क्रं. - १७७
ई-मेल dmcencr@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department