Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
विभाग प्रमुख श्री. राजन खांडपेकर (नगर अभियंता) (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३४७७१४, +९१-7738662277      विस्तार क्रं. - ३०२
ई-मेल ce@thanecity.gov.in
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department