Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन
विभाग प्रमुख श्री. संदीप माळवी (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३३११५५, +९१-९७६९०७१३१४      विस्तार क्रं. - २०२
ई-मेल rdmc@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
अधिकाऱ्याचे नाव पद दुरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्र.
श्री. संतोष ना कदम आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी - प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष हेल्पलाईन क्र. १८०० २२२ १०८
कार्यालय : +९१-२५३७१०१०, +९१-२५३९९८२८, +९१-२५३९९६१७, +९१-२५३९२३२३, २५३७४५७८/७९/८०/८१/८२, +९१-२२ २५३७१०१०
विस्तार क्र.: १११, ६३९
भ्रमणध्वनी: +९१-९७६९००७५२०, +९१-९८६७५८०५५५
विभागाचा तपशील:
नियंत्रण कक्ष दुरध्वनी क्रमांक . प्रभाग समिती दुरध्वनी क्रमांक
जवाहर बाग अग्निशमन केंद्र १०१,
+९१-२२-२५३३१६००,
+९१-२२-२५३६५२०२,
+९१-२२-२५३३४२१६
. जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे १०७७ ,
+९१-२२-२५३८१८८६
+९१-२२-२५३०१७४०
फॅक्स -+९१-२२-२५३४९२००
कोपरी अग्निशमन केंद्र +९१-२२-२५३२५३१३ . वागळे इस्टेट प्रभाग समिती +९१-२२-२५८२६८९१
वागळे इस्टेट अग्निशमन केंद्र +९१-२२-२५८२३४७७
+९१-२२-२५८२३५४७
. उथळसर प्रभाग समिती +९१-२२-२५४७३५६८
+९१-२२-२५४७३५४१
बाळकुम अग्निशमन केंद्र +९१-२२-२५३६६७०२
+९१-२२-२५३६३१०१
+९१-२२-२५३६६४०१
. कोपरी प्रभाग समिती +९१-२२-२५३२०८७४
+९१-२२-२५३२५८९६
+९१-२२-२५३२५१६६
मुंब्रा अग्निशमन केंद्र +९१-२२-२५४६२४२४
+९१-२२-२५४६२४४४
. वर्तकनगर प्रभाग समिती +९१-२२-२५८८५८०१
+९१-२२-२५८८५०४३
नौपाडा प्रभाग समिती +९१-२२-२५३८४६३१,
+९१-२२-२५३३४४७१
. माजिवडा - मानपाडा प्रभाग समिती +९१-२२-२५४०२३७५
+९१-२२-२५४४७२२०
ठाणे पोलिस नियंत्रण कक्ष +९१-२२-२५४४३६३६/२१२१
+९१-२२-२५४४३५३५/२८२८
. कळवा प्रभाग समिती +९१-२२-२५४१०४७०
रायलादेवी प्रभाग समिती +९१-२२-२५८२६८९०
.
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department