Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
स्थानिक संस्था कर विभाग
विभाग प्रमुख श्री. मनिष जोशी (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२१७१७२२, +९१-९१६७०४३६०६
ई-मेल dmclbt@thanecity.gov.in
विभागाचा तपशील:
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department