Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३९९०८०, +९१-९९३०६०६६६६      विस्तार क्रं. - १३३/१३४
ई-मेल dmchq@thanecity.gov.in
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department