Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
प्रदूषण नियंत्रण विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३६२९१६, +९१-२२-२५३३१५४०, +९१-९९३०६०६६६६      विस्तार क्रं. - १०६
ई-मेल dmc3@thanecity.gov.in
विभागाचा तपशील:
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department