Thane Municipal Corporation
रुग्णालये
रुग्णालये
महापालिकेची रूग्णालये, दवाखाने व इतर महत्वाचे नंबर
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव टेलिफोन नं.
१) छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा +९१-२२-२५३४७७८४ ते ८६
२) राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, कळवा +९१-२२-२५३७२७७४ ते ७९
३) कोपरी दवाखाना +९१-२२-२५४२५७५७
४) नौपाडा दवाखाना +९१-२२-२५४०८५११
५) किसननगर दवाखाना +९१-२२-२५८२३२३२
६) मुंब्रा दवाखाना +९१-२२-२५४६३०६५
७) ए.के.जोशी प्रसूतीगृह,वर्तकनगर +९१-२२-२५३४३६४९
८) बाळकुम दवाखाना +९१-२२-२५३४३६०२
९) सी.आर.वाडिया दवाखाना +९१-२२-२५३४०७७५
१०) आयुर्वेदिक दवाखाना +९१-२२-२५३३६२११ /
+९१-२२-२५३२६२२३
११) शिळ दवाखाना +९१-२२-२५४९०३११
१२) उथळसर दवाखाना +९१-२२-२५३४१२५३
१३) ढोकाळी दवाखाना +९१-२२-२५४०४९४८
१४) मीनाताई ठाकरे प्रसूतीगृह, वागळे इस्टेट +९१-२२-२५८२३६५७
१५) कोपरी प्रसूतीगृह +९१-२२-२५४२२७७८
१६) वीरसावरकर नगर दवाखाना +९१-२२-२५८११७०४
१७) कळवा दवाखाना +९१-२२-२५३४७७८४
१८) चितळसर मानपाडा दवाखाना +९१-२२-२५८९४७६९
१९) चिरागनगर दवाखाना +९१-२२-२५३३४९७३
२०) माजिवडा दवाखाना +९१-२२-२५३६२३७५
२१) कै. निर्मलादेवी दिघे दवाखाना, गांधीनगर +९१-२२-२५४५०९३९
२२) काजूवाडी दवाखाना +९१-२२-२५८००६३८
२३) प्रसूती गृह दवाखाना कार्यालय +९१-२२-२५४७५४२८
ठामपा युएचपी केंद्र
अ.क्र. नाव वैद्यकीय अधिका-याचे नाव भ्रमणध्वनी नं. टेलिफोन नं.
१) सी.आर.वाडिया दवाखाना डॉ.सौ.अनिता कापडणे. +९१-९९६९०५१२४४ +९१-२२-२५३४०७७५
२) कोपरी आरोग्य केंद्र डॉ. मोहन गंगयानी +९१-९८२०२९३६३६ +९१-२२-२५३२५७७९
३) नौपाडा आरोग्य केंद्र डॉ. अमोल भोईर +९१-९००४६८७१०१ +९१-२२-२५४०८५११
४) किसननगर आरोग्य केंद्र डॉ. प्रकाश बोरुलकर +९१-९८६९००४८२५ +९१-२२-२५८२३२५२
५) शिवाजी नगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.वैजयंती देवगेकर +९१-९२२१३२४३४६ +९१-२२-२५८२३६५७
६) वीरसावरकरनगर आरोग्य केंद्र डॉ. अरुण गावडे +९१-९९८७०९७१३१ +९१-२२-२५८२९११०
७) वर्तकनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.शिल्पा भोईर +९१-९९८७६०८४४७ +९१-२२-२५८५३७३१
८) गांधीनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.विजया कदम +९१-९८३३३८४०३० +९१-२२-२१७३२४३९
९) चिरागनगर आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.वर्षा ससाणे +९१-९३२१९३२००० +९१-२२-२५३३४९७३
१०) काजूवाडी आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.मनिषा पवार +९१-९८६७२२९९४१ +९१-२२-२५८००६३८
११) आयुर्वेदिक दवाखाना डॉ.संजय पिंगुळकर +९१-९८२०३०३४९५ +९१-२२-२५३३७२८९
१२) उथळसर आरोग्य केंद्र डॉ.सुरेश महावरकर +९१-९८६७९६२६७९ +९१-२२-२५३४१२५३
१३) मुंब्रा आरोग्य केंद्र डॉ.रघुनंदन निकम +९१-९३२३७९७०२४ +९१-२२-२५४६३०६२
१४) ढोकाळी आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.श्रुती बंगेरा +९१-८१०८३४७४६४ +९१-२२-२५८९५५२
१५) कळवा आरोग्य केंद्र डॉ.संतोष जोशी +९१-९२२३५९९८१४ +९१-२२-२५४१०४७०
१६) मानपाडा आरोग्य केंद्र डॉ.मेहुल ठक्कर +९१-९८२००४२९१४ +९१-२२-२५८९४७६९
१७) बाळकुम आरोग्य केंद्र डॉ.संजय वैद्य +९१-९८६९१७०७६९ +९१-२२-२५४०३६०२
१८) माजिवडा आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.सुशीला खडतरे +९१-९६१९८००६१९ +९१-२२-२५४५३९२१
१९) वागळे इस्टेट आरोग्य केंद्र डॉ.अविनाश पाटील +९१-९३२१३७५०४० +९१-२२-२५८०२९२७
२०) शिळ आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.शितल सहानी +९१-९३२०३७५०४० +९१-२२-२५८५८२९२
२१) कौसा आरोग्य केंद्र डॉ.प्रदीप परदेशी +९१-९८३०३१६६८४ +९१-२२-२५४९२२१७
२२) आंतकोनेश्वरनगर आरोग्य केंद्र डॉ. राजेंद्र हुलसुरे +९१-९८६९१३४५२३ +९१-२२-२५३४४७०४
२३) आनंद नगर आरोग्य केंद्र डॉ. रत्नाकर इन्सुलकर +९१-९८८७९२१६६०६ +९१-२२-२५९७३४३५
२४) खारेगांव आरोग्य केंद्र डॉ.सौ.जयश्री ठाकूर +९१-९८२०२४६१९५ +९१-२२-२५३०९०२६
२५) लोकमान्य कोरस आरोग्य केंद्र डॉ.हरिदास गुजर +९१-९८६९०३३८२८ +९१-२२-२५८८१३२७
डॉ.सौ.शुभांगी सानप +९१-९८३३९५२९६०
डॉ.मनोहर धायगुडे +९१-९८२१६१६४००
प्रसूतीगृह / दवाखाने
अ.क्र. प्रसूतीगृह/दवाखाने नाव वैद्यकीय अधिका -याचे नाव भ्रमणध्वनी नं. टेलिफोन नं.
१) मुंब्रा प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.सौ.संगीता परदेशी +९१-९८२०४०००२४ +९१-२२-२५४६३०६२
२) बाळकुम प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.संजय किनारे +९१-९८२०१८७९३८ +९१-२२-२५४०३६०२
३) कोपरी प्रसूतीगृह केंद्र डॉ. राजीव कोर्डे +९१-९८२११८८६६८ +९१-२२-२५३२५५१९
४) वर्तकनगर प्रसूतीगृह केंद्र डॉ.सौ.शिल्पा भोईर +९१-९९८७६०८४४७ +९१-२२-२५ ८५३७३१
५) शिवाजीनगर प्रसूतीगृह केंद्र डॉ. सौ.शिल्पा महाराज +९१-९८२०७३३५७० +९१-२२-२५८२३६५७
६) छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय डॉ.सदानंद वाघचौरे +९१-९७६९००७५४६ +९१-२२-२५३४७७८५
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department