Thane Municipal Corporation
रुग्णवाहिका
रुग्णवाहिका
रुग्णवाहिका उपलब्धता :
अ.क्र. वाहनाचा प्रकार वाहन नं. ठिकाण संपर्क नं.
१) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एएम-१७४ बाळकुम प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५४०३६०२
२) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ ईबी-९४८६ शिवाजीनगर प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५८२३६५९
३) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एच.- १७५ कोपरी प्रभाग कार्यालय +९१-२२-२५३२६२४६
४) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ ईआय-५८३० वर्तकनगर प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५८३३७३१
५) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एम.-२१० मुंब्रा प्रसूतीगृह केंद्र +९१-२२-२५४६३०६२
६) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एच.-९४० छत्रपतिशिवाजी महाराज रुग्णालय +९१-२२-२५३४७७८५
७) रुग्णवाहिका एम.एच.०४ एएम-१८७
जिल्हा रुग्णालय रुग्णवाहिका :
अ.क्र. रुग्णालयाचे नाव संपर्क नं.
१) नागरी जिल्हा रुग्णालय +९१-२२-२५४७१५४१
२) वागळे औद्योगिक वसाहत +९१-२२-२५४८०३४३४
३) मनोरुग्णालय +९१-२२-२५४३२१८१०
रुग्णालय ट्रस्टची रुग्णवाहिका :
अ.क्र. रुग्णालयाचे नाव संपर्क नं.
१) राहमानिया कौसा रुग्णालय +९१-२२-२५४९३४३४
२) कौशल्या वैद्यकीय संस्था +९१-२२-२५४४०३८९
३) ज्युपिटर रुग्णालय +९१-२२-२५४२६४६४
४) बेन्थनि रुग्णालय (लोक) +९१-२२-२५४५११५२
५) हिरानंदानी रुग्णालय +९१-२२-२५४५८६६६
६) श्रीराम रुग्णालय +९१-२२-२५८९५५४१
खाजगी रुग्णवाहिका :
अ.क्र. मालकाचे नाव वाहन नं.
१) राजेश कासार एम.एच.०४ इएल- ४७४७
२) मंगेश. एम.एच.४३ इएल-५०९२, एम.एच.०४ एच.- ३६६
३) नरेश शिंदे. एम.एच.०४ एच.- ३०३६
४) मोरेश्वर कोल्हटकर. एम.एच.०४ जी-८३८७ ,एम.एच.०४ जी-८३८८, एम.एच.०४ एफबी-४११९ , एम.एच.०४ एच.-८६४, एम.एच.०३एएच.- २९३३, एम.एच.०४ एफडी-३००२
५) नागेन्द्र . एम.एच.०४ एच.-५९, एम.एच.४३ एच.- ५०२४
ठाणे महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिका :
अ.क्र. वाहन नं. वाहनाचा प्रकार शेरा
१) एम.एच.०४ एच.- ४७१ रुग्णवाहिका
२) एम.एच.०४ एच.- ९४२ रुग्णवाहिका
३) एम.एच.०४ एफडी- ३५४१ रुग्णवाहिका दिनांक ०२-१२-२०११ पासून परिणामकारक
४) एम.एच.०४ एएम- २०९ बेवारस शरीरासाठी
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department