Thane Municipal Corporation
प्रशासकीय विभाग
प्रशासकीय विभाग
माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समिती
पत्ता : कापूरबावडी जंक्शन, फायर ब्रिगेडजवळ, रेवाळे तालावाच्यापुढे, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. - +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४१३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
१. अनुराधा बाबर सहाय्यक आयुक्त +९१-७३८७६६०३३५
२. राजेंद्र माने कार्यालयीन अधीक्षक +९१-८०९७५४५९०७
३. नितीन पवार कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५८९
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
५. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
६. दीपक अहिरे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३०
७. केदार पाटील उद्यान तपासनीस +९१-९८३३३२२९७३
वर्तक नगर प्रभाग समिती
पत्ता : कोरस रोड, वेदांत कॉम्प्लेक्स, वर्तक नगर, ठाणे.(प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५८८५८०१ / ९५ / फॅक्स नं. २५८८५००७
१. श्रीमती चारुशीला पंडीत सहाय्यक आयुक्त +९१-९१६७००५००५
२. प्रकाश इशी कार्यालयीन अधीक्षक -
३. हनुमंत येमेलवाड कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५९६
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. गमन खिल्लारे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३६
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
लोकमान्यनगर- सावरकरनगर प्रभाग समिती
पत्ता - सावरकर नगर.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५८०४८९० / +९१-२२-२५८०४४९७
1. श्याम होळकर(अतिरिक्त कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त +९१-९९३०६४२५६३
2. - कार्यालयीन अधीक्षक -
3. महेश बहिरम कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१६१९
4. दिलीप शिलावंत कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८६७१७०२५०/+९१-९०२९५२७८८८
5. विजय रोकडे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९८२१४६१८४४
6. जयंत पटनाईक उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४५ / +९१-७७१५८३३१५८
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
वागळे प्रभाग समिती
पत्ता - मेन रोड, ओटोमॅटिक कंपनी जवळ, रायलादेवी तालावाच्यापुढे, ठाणे (प.)
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५८०५१७४ /+९१-२२-२५८२६०८९१/फॅक्स नं.२५८२६८६३
1. विजयकुमार जाधव सहाय्यक आयुक्त +९१-९९८७२३६५७७
2. - कार्यालयीन अधीक्षक -
3. - कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-
4. दिलीप शिलावंत कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८६७१७०२५०/+९१-९०२९५२७८८८
5. विजय रोकडे कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) ९१-९८२१४६१८४४
6. श्याम कसबे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५११
७. दिनेश गावडे उद्यान तपासनीस +९१-९८३३२२९७३
नौपाडा-कोपरी प्रभाग समिती
पत्ता : नौपाडा प्रभाग समिती, शाहू मार्केट, नौपाडा पोलिस स्टेशन जवळ, ठाणे. (प.).
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४०३३६५ / +९१-२२-५३३४४७४ / फॅक्स नं. २५४०८२६०
१. मारुती गायकवाड सहाय्यक आयुक्त +९१-९७६७४४२४२४
२. भालचंद्र घुगे (अति. कार्यभार) कार्यालयीन अधीक्षक -
प्रदीप घाडगे (अति. कार्यभार) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९२०४५९७५७
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. शुभांगी केसवानी कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०९१३००३
६. सौ. माधुरी अंबाजी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९६९१२९९
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
उथळसर प्रभाग समिती
पत्ता : उथळसर प्रभाग समिती, उथळसर नाका, शाळा नं. ७ च्या पुढे, ठाणे.
कार्यालय फोन नं. +९१-२२-२५४७३५६८ / ४१ / फॅक्स नं. २५४७३५७४
१. शंकर पाटोळे सहाय्यक आयुक्त +९१-९९६९२०१६६०
२. काशिनाथ गावित कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९८९२१८३५२९
३. चेतन पटेल कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९९६९२०१५९६
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. सुनिल तम्मडवार उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५४०
७. कृष्णनाथ धावडे वृक्ष विशारद +९१-९८२०१५८९९८
कळवा प्रभाग समिती
पत्ता : मनिषा नगर, गेट नं. १ , कळवा तरण तलावाजवळ, ठाणे(प.).
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४०२३७५ / +९१-२२-२५४११३४१ / +९१-२२-२५४१३६९२ / फॅक्स नं. - २५४०२३७५
१. सचिन बोरसे सहाय्यक आयुक्त +९१-८८७९०२४८४९
२. विजय जोशी कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९२२४४५०२९९
३. मनोज तायडे कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-९१६७८९१९९९
४. विनोद पवार कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९६९२०१६८४
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. दिपक अहिरे उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९७६९००७५३०
७. संतोष वेस्वीकर उद्यान तपासनीस +९१-७७१००७४२९९
मुंब्रा प्रभाग समिती
पत्ता : १ ला मजला, नवीन सहयोग शॉपिंग सेंटर, मुंब्रा.
कार्यालय फोन नं.- +९१-२२-२५४६२०९२ / +९१-२२-२५४६२०१८ / +९१-२२-२५४६२५४६ / फॅक्स नं. २५४६२०९२
१. महेश आहेर प्रभारी सहाय्यक आयुक्त +९१-
२. दिनेश गावडे कार्यालयीन अधीक्षक -
३. सुधीर गायकवाड कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) +९१-८९७६३२२६३७
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९८६७१७०२५०
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९९२०१०५०५२
६. एन. एम. काझी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९८९२०६५३४६
७. संतोष वेस्वीकर उद्यान तपासनीस +९१-७७१००७४२९९
दिवा प्रभाग समिती
साई सृष्टी रेसिडन्सी, हरिश्चंद्र अपार्टमेंट, खर्डीगाव, दिवा, पूर्व, ठाणे.
-
१. डॉ. श्री. सुनील मोरे(अति. कार्यभार) सहाय्यक आयुक्त -
२. दत्ता गोंधळे कार्यालयीन अधीक्षक +९१-९८३३२६७०५१
३. एस.जी.कदम कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) -
४. मंगेश गिते कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा) +९१-९९२०१०५०५२
५. विनोदकुमार गुप्ता कार्यकारी अभियंता(विदयुत ) +९१-९१६७२५१०१६
६. एन. एम. काझी उप. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक +९१-९८९२०६५३४६
७. संतोष वेस्वीकर उद्यान तपासनीस +९१-७७१००७४२९९
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2020 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department